Czy można zwolnić pracownika na zwolnieniu lekarskim?

26.09.2019 1 minuta na przeczytanie artykułu
Akademia Bezpieczeństwa Ekonomiczno-Prawnego

Długotrwała absencja pracownika w pracy jest problemem dla niejednego pracodawcy. Wymusza ona zmiany organizacyjne lub znalezienie zastępstwa dla takiej osoby. Gdy nieobecność taka jest nieusprawiedliwiona to sytuacja jest prosta – można osobie takiej wypowiedzieć umowę o pracę i to nawet bez zachowania okresu wypowiedzenia. Co jednak, gdy absencja ta spowodowana jest np. chorobą?

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że co do zasady Kodeks pracy zabrania wypowiadania pracownikowi przez pracodawcę umowy o pracę w przypadku jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a za taką niewątpliwie należy uznać chorobę potwierdzoną stosownym zaświadczeniem lekarskim. Krótkotrwała absencja nie będzie zatem uzasadniała rozstania się z takim pracownikiem.

Co jednak kiedy osoba taka choruje długotrwale? Pracodawca ponosi bowiem koszt takiego pracownika, jak również musi poszukać dla niego zastępstwa, aby nie doprowadzić do zakłócenia porządku pracy. Czy może on w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę takiemu zatrudnionemu?

Tak. Mimo, że jest to usprawiedliwiona nieobecność w pracy to jednak przepisy dają pracodawcy możliwość pozbycia się takiego pracownika. Jak długa musi być to absencja? Ustawa w tym zakresie przewiduje dwa odrębne okresy ochronne. Ich długość będzie się różniła od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Pierwszy z nich dotyczy pracowników, których niezdolność do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż 3 miesiące i byli zatrudnieni u danego pracodawcy nie krócej niż 6 miesięcy.

Drugi dotyczy natomiast pracowników, których niezdolność do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Będzie to dotyczyło osób, które były zatrudnione u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

W przypadku choroby wynagrodzenie przysługuje pracownikowi w zależności od jego wieku, przez 33 dni (osoba, która nie ukończyła 50 lat) albo 14 dni (osoba, ukończyła 50 rok życia). Za pozostały okres niezdolności do pracy z powodu choroby przysługuje zasiłek chorobowy, który może trwać maksymalnie 182 dni lub 270 (jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży).

A co z częstymi chorobami? Warto w tym miejscu przytoczyć tezę z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 1997 4., I PKN 422/97 zgodnie z którą „nieprzewidziane, długotrwałe i powtarzające się nieobecności pracownika w pracy, wymagające podejmowania przez pracodawcę działań natury organizacyjnej (wyznaczenia zastępstw) i pociągające za sobą wydatki na zatrudnienie pracowników w godzinach nadliczbowych lub innych osób na podstawie umów zlecenia, są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, chociażby były niezawinione przez pracownika i formalnie usprawiedliwione.”. Oczywiście każdy przypadek należy rozstrzygać osobno, jednakże orzeczenie to niewątpliwie otwiera furtkę dla pracodawcy, aby wypowiedzieć takiemu pracownikowi umowę o pracę.

Adam Walas

 

 

Współfinansowane ze środków Fundacji PZU

Program dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018